رویه‌های بازگرداندن کالا

۱ - حتما قبل از باز گرداندن کالا با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

۲ - از ارسال کالا بدون هماهنگی با خدمات پس از فروش جدا خوداری نمایید.

۳ - کالا باید به صورت اولیه خود یعنی در کارتن و بسته بندی شرکت با تمام ملزومات عودت داده شود.

۴ - روی کارتن به هیچ عنوان آدرس یا علامت و برچسب یا مخدوش کردن روی سریال کارتن انجام نگیرد.

۵ - تصویری از فاکتور و رسید پستی تهیه و به خدمات پس از فروش ارسال نمایید.